Novosti

HEP donacija 2021.

Udruga je 20.05.2021. godinu dobila donaciju od HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE D.D. u iznosu od 10.000,00 kuna za provedbu projekta KREARTA
Projekt Krearta obuhvaća kreativne radionice bez naknade za 10 djece dobi od 8 do 12 god. Ciljna skupina su djeca iz višečlanih obitelji, djeca iz jednoroditeljskih obitelji te iz onih obitelji u kojima nema zaposlenih članova. Projekt je osmišljen u svrhu kreativnog razvoja i učenja prihvatljivih oblika ponašanja kroz igru i stvaranje.

Učinci/dobrobiti: kreativni razvoj, socijalno uključivanje, razvoj socijalnih vještina, učenje prihvatljivog načina rješavanja sukoba, poticanje razvoja tolerancije i rada u grupi Usklađenost: Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje 2014.g.-2020.g. navodi: Uz obrazovanje, aktivnosti u slobodno vrijeme, kultura, sudjelovanje u školskim i sportskim aktivnostima predstavljaju jednu od glavnih dimenzija djetetovog života. Konvencija o pravima djeteta, člankom 31. priznaje djetetu pravo na odmor i slobodno vrijeme, igru i rekreacijske aktivnosti primjerene njegovoj dobi, kao i na slobodno sudjelovanje u kulturnom životu i umjetnostima.

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH 2014.-2020. prepoznaje djecu i mlade kao jednu od četiri skupine u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Kroz aktivnosti za ciljanu skupinu projekt je u skladu sa dokumentom Europska platforma za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti .Preporuka europske komisije o ulaganju u djecu ističe dječje pravo sudjelovanja podržavanjem sudjelovanja sve djece u igri, rekreaciji, sportskim i kulturnim aktivnostima, odnosno neformalnim mogućnostima učenja izvan školskog konteksta.

Strategija Vijeća Europe za prava djeteta 2016.-2021. navodi: prema Eurostatu, djeca spadaju u dobnu skupinu koja je izložena najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Navodi se da se djeca koja žive u siromaštvu osjećaju isključeno i stigmatizirano. Manje je vjerojatno za njih nego za njihove bolje stojeće vršnjake da će biti uspješna u školi, da će biti zdrava i da će kasnije u životu ostvariti svoj puni potencijal.

Aktivnosti udruge u 2020.

Udruga je donirala 50 platnenih zaštitni  maski za  potrebe zaštite rada članova Caritasa iz župe Uzašašća Gospodnjega Zagreb-Sloboština u svrhu zaštite zdravlja uslijed pandemije  bolesti uzrokovane koronavirusom ( COVID 19) u 12 mj. 2020. godini


Udruga je donirala  osnovne i higijenske potrepštine za majke i djecu iz Caritasove „Kuće ljubavi“ u 12 mj. 2020. godini. Kuća osigurava smještaj maloljetnim i punoljetnim trudnicama i majkama s djecom od rođenja do godine dana života, a koji iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti samostalno ili u svojim obiteljima.


Udruga je donirala financijsku pomoć 30.12.2020. godini u iznosu od 1.000,00 kuna CDCK Petrinja za pomoć ljudima iz potresom pogođenih područja.

Udruga Follow me krenula sa radom.

Osnovani smo 17.10.2019. godine i sa današnjim danom brojimo 20 članova.

Do sada smo održali tri radionice izrade Božićnih ukrasa i 26.12.2019.odnijeli smo poklone za Božić u u Centar za odgoj i obrazovanje Lug za 20 dječaka.

U sklopu ovog projekta ciljana skupina su djeca koja su smještena na odgoj i obrazovanje jer su izdvojeni iz svojih obitelji zbog loših socioekonomskih uvjeta, te zanemarivanja i zlostavljanja od strane  roditelja. Radi se o dječacima od 14 do 21 god. života koji su smješteni U Centru za odgoj i obrazovanje Lug. Članovi Udruge su dio prihoda  prikupili izradom  i prodajom ukrasa za Božić.

U tijeku su slijedeće aktivnosti:

  • Pletenja kapa , šalova, dekica.
  • Izrada nakita
  • Pripreme za Uskršnje radionice.